Algemene voorwaarden Safety Fire Products

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
Artikel 2 Aanbiedingen
Artikel 3 Overeenkomst
Artikel 4 Afspraken
Artikel 5 Intelectuele eigendomsrechten
Artikel 6 Leveringstermijnen
Artikel 7 Prijzen
Artikel 8 Aansprakelijkheid
Artikel 9 Annuleren
Artikel 10 Overmacht
Artikel 11 Garantie
Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 13 Toepasselijk recht
Artikel 14 Geschillen

Artikel 15 Cursussen

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten aangegaan door SFP gevestigd te Winschoten.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van SFP.
1-3 Bijzondere van SFP haar voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2-2 Mondelinge toezeggingen door SFP zijn niet bindend, tenzij deze door SFP schriftelijk zijn bevestigd.
2-3 Prijzen genoemd in de aanbiedingen zijn exclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Artikel 3 Overeenkomst
4-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor SFP door haar schriftelijke/mondelinge bevestiging.
4-2 Elke met SFP aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zuks uitsluitend ter beoordeling van SFP.
4-3 Opdrachtgever zal toestaan dat SFP zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie SFP zich zal wenden tot diverse instanties.
4-4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door SFP bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet bindend en worden te goede trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4-5 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van SFP binden SFP niet, voor zover deze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten.
6-1 Op alle door SFP verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met SFP haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6-2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven SFP haar onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6-3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 4.555,00, onverminderd SFP haar recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 6 Leveringstermijnen.
8-1 Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering, waarbij de leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er voor SFP geen beletselen de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-2 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 7 Prijzen.
9-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Als de prijsfluctuatie meer dan 2% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid.
10-1 SFP is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld.
10-2 SFP is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, helpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door grove schuld van SFP of van hen, die door SFP te werk zijn gesteld op de aan SFP opgedragen werkzaamheden.
10-3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
10-4 SFP zal niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 9 Annuleren.
17-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door SFP reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan SFP als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht SFP te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
17-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt SFP zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
17-3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en SFP schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 10 Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar SFP of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van SFP, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerde maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van SFP, dan wel in de middelen van vervoer en derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor SFP overmacht op, die SFP ontheffen van haar verplichtingen tot leveringen c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. SFP is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te haar eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 11 Garantie.
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend SFP aan de opdrachtgever garantie voor materiaal en fabrikagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. SFP haar garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal en fabrikagefouten of indien SFP na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die SFP niet zelf vervaardigt, verleent SFP nooit meer garantie dan door haar leverancier aan hem wordt gegeven.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud.
25-1 Zolang SFP geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goedere eigendom van SFP.
25-2 SFP heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
25-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, waaronder mede te verstaan het verbinden van die goederen ten behoeve van derden b.v. bankinstellingen door middel van verpanding of eigendomsoverdracht tot zekerheid of anderszins, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 13 Toepasselijk recht.
Op alle door SFP gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van SFP, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 15 Cursussen.

1. Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.

2. Bij annulering drie (3) weken voor de eerste cursusdag wordt 35 % van het totale cursusbedrag in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee (2) weken tot één (1) week voor de eerste cursusdag zal 50 % van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één week (1) voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Bij het niet komen opdagen zal het volledige cursusbedrag in rekening worden gebracht.